ประชุมวิชาการเรื่อง“ พยาบาล : พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบสุขภาพ

 

ประชุมวิชาการเรื่อง“ พยาบาล : พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบสุขภาพ

          e gjklmqstu179


           ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “ พยาบาล : พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบสุขภาพ ” ในระหว่างวันที่ 28 - 29  กรกฏาคม  2559  ณ โรงแรมลีกาเด้นท์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ได้พิจารณาเห็นว่าโครงการประชุมวิชาการเรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเชิญพยาบาลประจำการและบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมเงินค่าลงทะเบียนคนละ 2,200 บาท (สำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย) และคนละ 2,500 บาท (สำหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ) ภายในวันศุกร์ที่ 15  กรกฏาคม 2559 ทั้งนี้สามารถชำระค่าลงทะเบียนโดยชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เลขที่บัญชี 565-456014-3 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์ม เพิ่มเติมได้ที่ www.southnurse.com โดยผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับวุฒิบัตรหน่วยคะแนนจากการเข้าร่วมประชุม และข้าราชการสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้จากต้นสังกัด ทางสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ไฟล์แนบ : 080616_130331.pdf