ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ในเขตภาคใต้ ประจำปี 2559

 

     ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคใต้    ได้จัดทำโครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นในเขตภาคใต้  ประจำปี  2559  จำนวน  38  รางวัล โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ   โล่ประกาศเกียรติคุณของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคใต้  ในการนี้  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดพิจารณาผลงานของบุคลากรในหน่วยงานของท่านพร้อมส่งรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย   ทั้งนี้กรุณาส่งรายชื่อพยาบาลดีเด่นและ/หรือทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น  พร้อมรายละเอียดต่างๆ ไปยังสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคใต้  ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

 22486654 Cartoon cute nurse with blank tablet illustration Stock Vector cartoons

ไฟล์แนบ : 160516_142352.pdf