ความเป็นมาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
.

      สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 รับผิดชอบบริหารและดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ครอบคลุม 14 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นอุปสรรคในการติดต่อประสานงานการดำเนินงานของสมาคมฯ จึงได้แบ่งการบริหารเป็น 4 ศูนย์เขต ตามลักษณะภูมิภาค มีอุปนายกแต่ละ ศูนย์เขต ประสานงานกับสมาคมฯ และดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ครอบคลุมจังหวัดในศูนย์เขตที่รับผิดชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการปรับปรุงข้อปฏิบัติว่าด้วยโครงสร้างและการดำเนินงานของศูนย์เขต เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของสมาคมฯ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมสมาชิกที่มีจำนวนมากขึ้น โดยแบ่งการบริหารเป็น 4 ศูนย์เขต เช่นเดิม แต่ปรับบางจังหวัดและมีข้อปฏิบัติฯ ที่ชัดเจนขึ้น ในรับผิดขอบของศูนย์เขตที่เหมาะสมขึ้น เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการประสานงาน แต่ละศูนย์เขตมีอุปนายกศูนย์เขต ซึ่งได้รับการเลือกตั้งตามข้อปฏิบัติ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารและดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ โดยประสานกับสมาคมฯ และเป็นอุปนายก โดยตำแหน่งในคณะกรรมการอำนวยการของสมาคมฯ มาจนถึงปัจจุบัน

 

    จากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่นำให้สู่การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ ข้อจำกัดด้านภาระงานรับผิดชอบประจำของพยาบาลที่มีมากขึ้น และจำนวนสมาชิกพยาบาลในเขตภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การบริหาร/ดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ประสาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ดังกล่าว คณะกรรมการสมาคมฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 22 มีนราคม 2544 จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการศึกษา และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงโครงสร้างและดำเนินงานของศูนย์เขต และโดยคณะกรรมการสมาคมฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 มีมติเห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้าง เขตหน้าที่ และการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานและตามวัตถุประสงค์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้

   
การแบ่งเขตการบริหารเป็น 2 ศูนย์เขตดังนี้
    - ศูนย์เขตฯ11 ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง
    - ศูนย์เขตฯ12 ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี ตรัง สงขลา พัทลุง สตูล