วิชาชีพ
.

   ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งว่าด้วยการประกอบอาชีพเวชกรรม ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ขยายคำจำกัดความ และกำหนดบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพ ให้มีความเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

   ผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ควรติดตามการปลี่ยนแปลงนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้รับบริการ ยกตัวอย่างเช่น ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการประกอบวิชาชีพเวชกรรม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมต่อเนื่องปี 2540 และหลังจากนั้นได้มีการขยายความเพิ่มเติมต่อเนื่องทุกปี

   
มาตรฐานการพยาบาล
 

ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2544

ข้อที่ 1 มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing ad midwifery standard) ประกอบด้วย

          1.1 มาตรฐานการบริหารองค์กรบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ (Standard of Nursing and midwifery service organization )

          1.2 มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์ (Nursing and midwifery practice standard)

          1.3 มาตรฐานผลลัพธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Standard of nursing and midwifery service organization)

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดในเรื่องกฎหมายวิชาชีพ และมาตรฐานการพยาบาล ได้ที่องค์กรวิชาชีพทุกแห่ง