รายชื่อคณะกรรมการ วาระ 2556-2558

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
ชื่อสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

อุปนายกคนที่1
ชื่อ-นามสกุล : นางโกสุมภ์ หมู่ขจรพันธ์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

อุปนายกคนที่2
ชื่อ-นามสกุล : ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
ชื่อสังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

อุปนายกคนที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโศภิษฐ์ อภิชาโต
ชื่อสังกัด : ข้าราชการบำนาญ
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

อุปนายกคนที่4
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลปัตตานี
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

เลขาธิการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พัชรี คมจักรพันธุ์
ชื่อสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองเลขาธิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวัชรีย์ แสงมณี
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

เหรัญญิก
ชื่อ-นามสกุล : นางวีรวรรณ ภาษาประเทศ
ชื่อสังกัด : ข้าราชการบำนาญ
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ผู้ช่วยเหรัญญิก
ชื่อ-นามสกุล : นางมณี ช่อวิเชียร
ชื่อสังกัด : ข้าราชการบำนาญ
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

นายทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล : นางนัยนันต์ จิตประพันธ์
ชื่อสังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพนิดา จันทรัตน์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลา
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวราภรณ์ จินตานนท์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
ชื่อสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : นางอวยพร ภัทรภักดีกุล
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายบริการการพยาบาล
ชื่อ-นามสกุล : นางปาริชาติ หนุนพระเดช
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายบริการการพยาบาล
ชื่อ-นามสกุล : นางคิดชนก อนุชาญ
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายบริการชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ เหมทานนท์
ชื่อสังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายบริการชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิยดา อกนิษฐ์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลกระบี่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

กรรมการฝ่ายบริการชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรีสุดา ลัพธวรรณ
ชื่อสังกัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดจิต ไตรประคอง
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริวรรณ เดียวสุรินทร์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารุณี เริ่มอรุณรอง
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลตรัง
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญชลี พุ่มน้อย
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและหารายได้
ชื่อ-นามสกุล : นางอรอุมา มะกรูดทอง
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและหารายได้
ชื่อ-นามสกุล : นางกศิณ์นันท์ เตียวสกุล
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :