nurse 2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการ "Game Changer : Revolutionizing...

26 พฤษภาคม 2566
ประชุมวิชาการ "Game Changer : Revolutionizing Thai Nurses with Nursing Values"

ประชุมวิชาการ"Game Changer : Revolutionizing Thai Nurses with Nursing Values"   ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม > https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV4aUYDdrn-UsTiRcAegFFMRiBeOU60W33ah_dG33iK5...

วันพยาบาสากล

11 พฤษภาคม 2566
วันพยาบาสากล

วันที่ 12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล

วันสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

08 พฤษภาคม 2566
วันสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ...

Together Run Fun For Health 2023 วิ่งด้วยกัน รันเพ...

30 มีนาคม 2566
Together Run Fun For Health 2023 วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ

  เนื่องในเนื่องในโอกาสครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ      ในการจัดกิจกรรมวิ่ง Together Run Fun For Health 2023 วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ ในครั้งนี้ สมาคมพยา...

96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดวิ่งการกุศลโครง...

22 มีนาคม 2566
96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดวิ่งการกุศลโครงการ “วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ” วิ่งพร้อมกัน 6 จังหวัดทั่วประเทศ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ จัดวิ่งการกุศลโครงการ “วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ (TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023)” ถวายเป็นพระราชกุศลวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า...

ผลการสอบคัดเลือกผู้แทนนิสิตนักศึกษาพยาบาลภาคใต้ เข...

14 กุมภาพันธ์ 2566
ผลการสอบคัดเลือกผู้แทนนิสิตนักศึกษาพยาบาลภาคใต้ เข้าร่วมประชุมสมัชชานักศึกษาพยาบาล (Student Assembly) ในการประชุม ICN Congress 2023 ณ ประเทศแคนาดา

   ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้

โครงการ Southern Nurses Run for Well-being 2023

07 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการ Southern Nurses Run for Well-being 2023

  โครงการ Southern Nurses Run for Well-being 2023วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เป็นประธานเปิดโครงการ Southern Nurses Run for...

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิ่ง Southern Nurses R...

07 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิ่ง Southern Nurses Run for Well-being 2023

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิ่ง Southern Nurses Run for Well-being 2023วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตาม...

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566

07 กุมภาพันธ์ 2566
เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และทีมบริหาร คณะกรรมการอำนวยการฯ วาระปี 2565-2567 เข้ามอบกระเช...

สวัสดีปีใหม่ 2566

27 ธันวาคม 2565
สวัสดีปีใหม่ 2566

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดบันดาลความสำราญสุขเกษม สัมฤทธิ์ผลในทุกสิ่งอย่างอิ่มเอม สุขภาพแข็งแรงเปรมปรีย์ตลอดปีใหม่เอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒินายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถ...

SOUTH NURSE "SOUTHERN NURSES RUN FOR WELL-BEI...

11 พฤศจิกายน 2565
SOUTH NURSE "SOUTHERN NURSES RUN FOR WELL-BEING 2023"

เชิญชวนร่วมวิ่งกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่   เข้าลิงก์การสมัครหรือสมัครผ่าน QRCode และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมโอนเงินค่าสมัคร...

วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลิ...

21 ตุลาคม 2565
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลิม...

วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 ณ ห้องประชุมจำลอง บ่อเกิด โ...

21 ตุลาคม 2565
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 ณ ห้องประชุมจำลอง บ่อเกิด โรงพยาบาลหาดใหญ่

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งช...

Poster 2565

04 ตุลาคม 2565
Poster 2565

รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการ "พลิกโฉมบทบา...

01 สิงหาคม 2565

รำยชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ำร􀀁วมประชุมวิชำกำร "พลิกโฉมบทบำทวิชำชีพพยำบำล : Care Service Directory"ในวันที่ 4-5 สิงหำคม 2565 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อ􀀀ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

เกษียณอายุราชการ ประจำปี2565

24 มิถุนายน 2565
เกษียณอายุราชการ ประจำปี2565

1.ประวัติผู้เกษียณ2.จดหมายสำรวจผู้เกษียณ3.โครงการเกษียณ

ประชุมวิชาการ "พลิกโฉมบทบาทวิชาชีพพยาบาล : Ca...

21 มิถุนายน 2565
ประชุมวิชาการ "พลิกโฉมบทบาทวิชาชีพพยาบาล : Care Service Directory"

   >ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  >หนังสือประชาสัมพันธ์  >จดหมายขออนุมัติ  >โครงการประชุม  >กำหนดการ  >ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาเข้าร่วมประชุม

วันพยาบาล2565

20 พฤษภาคม 2565

บทบาทพยาบาล

20 พฤษภาคม 2565

รวมพลังพยาบาลจิตอาสาร่วมคัดกรอง มะเร็งเต้านมในสตรี

09 พฤษภาคม 2565
รวมพลังพยาบาลจิตอาสาร่วมคัดกรอง มะเร็งเต้านมในสตรี

  ขั้นตอนเข้าร่วงโครงการ          

9-10 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ...

11 เมษายน 2565
9-10 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ ร่วมประชุมกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ

9-10 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ ร่วมประชุมกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ น...

05 เมษายน 2565
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๖๔

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปี...

8 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นา...

14 มีนาคม 2565
8 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้

8 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ พว.สุดาวดี แก้วพิบูลย์ ประธานกรรมการฝ่ายบริการชุมชน และคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ร่วมกับ ม...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 พิธีมอบทุนการศึกษา

14 มีนาคม 2565
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 พิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 พิธีมอบทุนการศึกษาจากสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ให้กับนักศึกษาพยาบาลจนจบหลักสูตรพยาบาลโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้เป็นผู้ส่งมอบทุน ได้แก่ นางสาวเมธินี ทิพ...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นางเยาวดี ตั้งจิตวิทย...

14 มีนาคม 2565
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นางเยาวดี ตั้งจิตวิทยา กรรมการฝ่ายสวัสดิการและหารายได้ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ บิดาของ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นางเยาวดี ตั้งจิตวิทยา กรรมการฝ่ายสวัสดิการและหารายได้ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ บิดาของ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ประชาสัมพันธ์ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

14 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

🏡ประชาสัมพันธ์ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 🏡 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Life Begins withGHBเพื่อเป็นสิทธิพิเศษในการกู้ซื้อบ้าน✅สำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ทุกท่าน✅สนใจสามารถดูรายละเอียด จากเอกสารได้เลยนะคะ ธนาคา...

แจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา จากสมาคมพย...

28 มกราคม 2565

แจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา จากสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565

14 มกราคม 2565
 เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565

ในวันที่ 4 มกราคม และ 7 มกราคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และทีมบริหาร คณะกรรมการอำนวยการฯ วาระปี 2565-2567 เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ โรงพยาบา...

เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ร่วมเรียนรู...

20 กันยายน 2564

เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ร่วมเรียนรู้ อยู่ปลอดภัย ฝ่าวิกฤติ COVID-19"

ประชุมวิชาการ

20 สิงหาคม 2564
ประชุมวิชาการ

ลงทะเบียนออนไลน์https://forms.gle/eyMm1EvrAeAjX6NM7

สำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจ...

29 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ สำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคใต้ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564  

ผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น 2564

20 เมษายน 2564

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทญฯ สาขาภาคใต้เรื่อง ผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯประจำปี 2564  }

ประกาศผลพยาบาลดีเด่นด้านโรคเบาหวาน 2564

04 มีนาคม 2564

ประกาศผลพยาบาลดีเด่นด้านโรคเบาหวาน 2564

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากโครงการ Life Begins wit...

23 กุมภาพันธ์ 2564
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากโครงการ Life Begins with GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากโครงการ Life Begins with GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์  โครงการ Life Begins with GHB เนื่องจากธนาคารฯ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1 = 2.39% ต่อปีปีที่ 2 = 2.59% ต่...

ส่งผลงานคัดเลือกพยาบาลดีเด่นประจำปี2564

15 กุมภาพันธ์ 2564
ส่งผลงานคัดเลือกพยาบาลดีเด่นประจำปี2564

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯเรื่องการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔***********************************************สมาคมพยาบาลฯ โดยมติคณะกรรมการอำนวยการสมาคม ฯ ในการประชุม คร้ังที่ ๑ /๒๕๖๔ว...

ภาพกิจกรรม