โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “ พลังพยาบาล : การขับเคลื่อนความก้าวหน้าในวิชาชีพ ” ในวันที่ 18 พฤษภาคม  2560   ณ ห้องประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด ชั้น 5โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา