เกี่ยวกับสมาคม

กฏหมายวิชาชีพ

วิชาชีพ
.

   ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งว่าด้วยการประกอบอาชีพเวชกรรม ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ขยายคำจำกัดความ และกำหนดบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพ ให้มีความเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

   ผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ควรติดตามการปลี่ยนแปลงนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้รับบริการ ยกตัวอย่างเช่น ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการประกอบวิชาชีพเวชกรรม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมต่อเนื่องปี 2540 และหลังจากนั้นได้มีการขยายความเพิ่มเติมต่อเนื่องทุกปี

   
มาตรฐานการพยาบาล
 

ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2544

ข้อที่ 1 มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing ad midwifery standard) ประกอบด้วย

          1.1 มาตรฐานการบริหารองค์กรบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ (Standard of Nursing and midwifery service organization )

          1.2 มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์ (Nursing and midwifery practice standard)

          1.3 มาตรฐานผลลัพธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Standard of nursing and midwifery service organization)

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดในเรื่องกฎหมายวิชาชีพ และมาตรฐานการพยาบาล ได้ที่องค์กรวิชาชีพทุกแห่ง

คณะกรรมการอำนวยการ 2556-2558

รายชื่อคณะกรรมการ วาระ 2556-2558

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
ชื่อสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

อุปนายกคนที่1
ชื่อ-นามสกุล : นางโกสุมภ์ หมู่ขจรพันธ์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

อุปนายกคนที่2
ชื่อ-นามสกุล : ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
ชื่อสังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

อุปนายกคนที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโศภิษฐ์ อภิชาโต
ชื่อสังกัด : ข้าราชการบำนาญ
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

อุปนายกคนที่4
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลปัตตานี
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

เลขาธิการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พัชรี คมจักรพันธุ์
ชื่อสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองเลขาธิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวัชรีย์ แสงมณี
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

เหรัญญิก
ชื่อ-นามสกุล : นางวีรวรรณ ภาษาประเทศ
ชื่อสังกัด : ข้าราชการบำนาญ
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ผู้ช่วยเหรัญญิก
ชื่อ-นามสกุล : นางมณี ช่อวิเชียร
ชื่อสังกัด : ข้าราชการบำนาญ
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

นายทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล : นางนัยนันต์ จิตประพันธ์
ชื่อสังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพนิดา จันทรัตน์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลา
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวราภรณ์ จินตานนท์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
ชื่อสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : นางอวยพร ภัทรภักดีกุล
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายบริการการพยาบาล
ชื่อ-นามสกุล : นางปาริชาติ หนุนพระเดช
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายบริการการพยาบาล
ชื่อ-นามสกุล : นางคิดชนก อนุชาญ
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายบริการชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ เหมทานนท์
ชื่อสังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายบริการชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิยดา อกนิษฐ์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลกระบี่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

กรรมการฝ่ายบริการชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรีสุดา ลัพธวรรณ
ชื่อสังกัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดจิต ไตรประคอง
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริวรรณ เดียวสุรินทร์
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารุณี เริ่มอรุณรอง
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลตรัง
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญชลี พุ่มน้อย
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและหารายได้
ชื่อ-นามสกุล : นางอรอุมา มะกรูดทอง
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

รองประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและหารายได้
ชื่อ-นามสกุล : นางกศิณ์นันท์ เตียวสกุล
ชื่อสังกัด : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทรศัพท์ :  
E-mail :  
   
   

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
   
1. เป็นศูนย์รวมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล
2. ส่งเสริมความสามัคคี จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ
3. ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพ การพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ การสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและการเผยแพร่ความรู้
4. เสริมสร้างความเป็นธรรม ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของสมาชิก
5. ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญทางวิชาชีพ
6. ช่วยเหลือในการสร้างเสริม และผดุงไว้ซึ่งสวัสดิภาพ สุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่อันดีของสังคม
7. เป็นผู้แทนของสมาชิก ในการติดต่อ และประสานความร่วมมือ กับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ
   
วิสัยทัศน์
 

เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพ พัฒนาวิชาชึพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ความเป็นเลิศ มุ่งชี้นำสังคมด้านสุขภาพ และเป็นองค์กรนำในระดับสากล

   
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการพยาบาล และจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล
2. พิทักษ์สิทธิ ประสานประโยชน์ และสวัสดิการแก่สมาชอก
3. เป็นศูนย์เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพระดับชาติ และนานาชาติ
4. เป็นศูนย์รวมพลัง ความรัก ความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพการยพาบาลและการผดุงครรภ์
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาล
6. ดำเนินการหรือประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อสุขภาพของประชาชน
   
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
1. มีโครงสร้างเครือข่ายสารสนเทศที่ทันสมัย
2. มีนโยบาย แผนงานที่ต่อเนื่อง และมีดัชนีวัดความสำเร็จที่ชัดเจน
3. มีบุคลากรสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความมั่นคงทางการเงินและมีงบประมาณที่พอเพียงสำหรับการดำเนินงาน
5. มีระบบกำกับ วิจัยติดตามประเมินผล
6. มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งจากสมาชิก และมีเครือข่ายทางสังคมทั้งจากภาคประชาชน องค์กรระดับชาติ และนานาชาติ

ความเป็นมาของสมาคม

ความเป็นมาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
.

      สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 รับผิดชอบบริหารและดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ครอบคลุม 14 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นอุปสรรคในการติดต่อประสานงานการดำเนินงานของสมาคมฯ จึงได้แบ่งการบริหารเป็น 4 ศูนย์เขต ตามลักษณะภูมิภาค มีอุปนายกแต่ละ ศูนย์เขต ประสานงานกับสมาคมฯ และดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ครอบคลุมจังหวัดในศูนย์เขตที่รับผิดชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการปรับปรุงข้อปฏิบัติว่าด้วยโครงสร้างและการดำเนินงานของศูนย์เขต เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของสมาคมฯ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมสมาชิกที่มีจำนวนมากขึ้น โดยแบ่งการบริหารเป็น 4 ศูนย์เขต เช่นเดิม แต่ปรับบางจังหวัดและมีข้อปฏิบัติฯ ที่ชัดเจนขึ้น ในรับผิดขอบของศูนย์เขตที่เหมาะสมขึ้น เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการประสานงาน แต่ละศูนย์เขตมีอุปนายกศูนย์เขต ซึ่งได้รับการเลือกตั้งตามข้อปฏิบัติ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารและดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ โดยประสานกับสมาคมฯ และเป็นอุปนายก โดยตำแหน่งในคณะกรรมการอำนวยการของสมาคมฯ มาจนถึงปัจจุบัน

 

    จากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่นำให้สู่การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ ข้อจำกัดด้านภาระงานรับผิดชอบประจำของพยาบาลที่มีมากขึ้น และจำนวนสมาชิกพยาบาลในเขตภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การบริหาร/ดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ประสาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ดังกล่าว คณะกรรมการสมาคมฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 22 มีนราคม 2544 จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการศึกษา และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงโครงสร้างและดำเนินงานของศูนย์เขต และโดยคณะกรรมการสมาคมฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 มีมติเห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้าง เขตหน้าที่ และการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานและตามวัตถุประสงค์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้

   
การแบ่งเขตการบริหารเป็น 2 ศูนย์เขตดังนี้
    - ศูนย์เขตฯ11 ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง
    - ศูนย์เขตฯ12 ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี ตรัง สงขลา พัทลุง สตูล

หมวดหมู่รอง