📣ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
เรื่อง ผลการคัดเลือกการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในเวที “Student Assembly : Startup and Innovation” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 – 17.00 น.
ในรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ณ ห้องสุริยาศศิน ชั้น 8 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา