การประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง 30-31 สิงหาคม 2561

pg10หน่วยคะแนน โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน คุณค่าคน เริ่มต้นที่พยาบาล
วันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องสิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

}

 

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561


}

ขยายเวลาโครงการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้วาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

police clipart nurse 16
ขยายเวลาโครงการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้วาระปี พ.ศ. 2562 - 2564


ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ได้ดำเนินการบริหารงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล โดยคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกเป็นประจำทุก 3 ปี และในปี พ.ศ. 2561 นี้ คณะกรรมการอำนวยการ จำนวน 14 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามระเบียบวาระสมาคมฯ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้ ในการนี้ สมาคมฯ จึงได้จัดให้มีการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ แทนกรรมการที่จะพ้นวาระ เพื่อให้การบริหารงานของสมาคมฯ ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดังกล่าว และโปรดรวบรวมใบสมัครรับเลือกตั้งจากบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ส่งกลับคืนไปยังสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคใต้ กำหนดการเดิม ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 สมาคมฯ ขอขยายเวลารับผลงานดังกล่าวภายในวันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 (อ้างอิงการประทับตราจากไปรษณีย์)