ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น 2564

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทญฯ สาขาภาคใต้
เรื่อง ผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ประจำปี 2564

 }

ส่งผลงานคัดเลือกพยาบาลดีเด่นประจำปี2564

messageImage 1613380977490
ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

เรื่องการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔
***********************************************
สมาคมพยาบาลฯ โดยมติคณะกรรมการอำนวยการสมาคม ฯ ในการประชุม คร้ังที่ ๑ /๒๕๖๔
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งเป็ นสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ เป็นพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
จึงประกาศกำหนดสาขาพยาบาลดีเด่น จำนวนรางวัลและเกณฑ์การพิจารณาพยาบาลดีเด่น

 

1.ขอความร่วมมือในการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น.pdf
2.แบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น 2564.docx
3.ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ เรื่อง การพิจารณาพยาบาลดีเด่น.pdf

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากโครงการ Life Begins with GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากโครงการ Life Begins with GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

โครงการ Life Begins with GHB เนื่องจากธนาคารฯ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ปีที่ 1 = 2.39% ต่อปี
ปีที่ 2 = 2.59% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-3.36% (2.79%) ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

วัตถุประสงค์การให้กู้
- ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
- ซื้อที่ดินเปล่า NPA ของ ธอส.
- ไถ่ถอนที่ดินพร้อมอาคาร / ที่ดินเปล่า / ห้องชุด / ปลูกสร้างต่อเติมซ่อมแซม จากสถาบันการเงินอื่น
- ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร - เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ (เฉพาะไถ่ถอนที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด)1111