เชิญสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

vote


เชิญสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
วาระปี พ.ศ. 2562 - 2564

}

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น

vote2

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ในเขตภาคใต้
ประจำปี 2561

}

การเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน ปี 2561

pen
การเสนอโครงการงานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงินสมาคมพยาบาลแห่งประทศไทยฯ สาขาภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ 2561

Download เอกสาร
1.แบบฟอร์มขอรับทุน
2.Service Flow
3.Memo Corrected

ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561

police clipart nurse 16
ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561

ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

 

}

ขอความร่วมมือสำรวจที่จะเกษียรอายุราชการ ปี 2561

police clipart nurse 16
ของความร่วมมือสำรวจสมาชิกสามคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ที่จะเกษียรอายุราชการ ปี 2561

 

}