8 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ พว.สุดาวดี แก้วพิบูลย์ ประธานกรรมการฝ่ายบริการชุมชน และคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อม จัดทำกรณีศึกษา และประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามรอยพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาฐิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก จังหวัดพัทลุง เพื่อให้ความช่วยเหลือในการสร้างเสริมและผดุงไว้ซึ่งสวัสดิภาพสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่อันดีของสังคม ในการบริการสุขภาพอนามัย ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ สานประโยชน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย

 

pr14-5.jpg