๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๖๔ ในโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา โดยจัดทำในรูปแบบคลิป VDO เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ พร้อมทั้งได้มอบโอวาทให้บัณฑิตทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นคนดีมีคุณธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และรักในเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพพยาบาล มีจิตบริการเห็นคุณค่าและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ยึดประโยชน์ของส่วนรวมพร้อมทั้งสมปรารถนาในสิ่งดีงามตลอดไป

 

S__12066884.jpg