📣 ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
"Game Changer : Revolutionizing Thai Nurses with Nursing Values" วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566
ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
** กรณีไม่พบรายชื่อ ติดต่อสอบถามที่เบอร์